280 TL ve üzeri siparişlerde KARGO BEDAVA!

Müşteri Aydınlatma Metni

FEDERAL COFFEE İNTERNATİONAL GIDA LİMİTED ŞİRKETİ 

Müşteri ve Üyeler İçin Aydınlatma Metni

FEDERAL COFFEE İNTERNATİONAL GIDA LİMİTED ŞİRKETİ  olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FEDERAL COFFEE İNTERNATİONAL GIDA LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından aşağıda açıklanan kapsam ve sınırlarda da işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla/Sebeple İşleneceği,

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan KVKK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz;

 • Siz müşterilerimizle/üyelerimizle yapılan sözleşmeye konu edimlerin ifası,
 • Mal/hizmet satış ve iade süreçlerinin yönetilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
 • Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yönetilmesi,
 • Satış sonrası hizmet faaliyetlerinin ifa ve yönetimi,
 • Sözleşme ve üyelik hizmetlerinin yönetim ve yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takip ve yürütülmesi,
 • Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetlerinin planlama, icra ve yönetimi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizce verilmekte olan hizmetlerde süreklilik, kalite ve etkinliğin temini ve geliştirilmesi,
 • Şirketimizce satılan mal ve hizmetlerin çeşit, nitelik, içerik ve kapsamı hakkında geri besleme yapılması yoluyla faaliyetlerin geliştirilmesi,
 • Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması;
 • Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, yapılan sözleşmelerin şirketimiz tarafından ifa edilmesi gerekliliği, faaliyet süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • şeklinde sıralanabilecek teknik sebeplerle işlenmektedir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan KVKK m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK’nun m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca yeterli korumanın bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; satış sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, müşteri memnuniyetine odaklı hizmetin yerine getirilmesi suretiyle sözleşmeye konu edimin ifası, ifa edilen edimlerin kalitesinin ölçülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; çalışma alanımızla ilgili yasal düzenlemeler, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda (2. maddede) sayılan kişisel veri toplamanın teknik sebepleri, işaret edilen Kanun hükümlerinde dayandığından veri işleme faaliyetinin hukuki gerekçesi, KVKK md.5/2-c kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır”.

Müşterilerimizin bu sıfatlarının kalkması, kişisel verilerinin işleme sebeplerinin ortadan kalkması sonucunu doğurmaktadır. Bu aşamadan itibaren eski müşterilerimize ait kişisel veriler, reklamasyon için açık rızaya dayalı saklama hali hariç olmak üzere, özellikle ayıplı ifa iddiasına dayanarak ileri sürülebilecek iddia ve davalara karşı Şirketimizin meşru menfaatini koruyabilmek gerekliliği sebebiyle Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik md. 8/1-d ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği md. 20 hükümleri uyarınca 3 yıl süreyle saklanmaktadır. Anılan durum sebebiyle ifa edilen veri saklama faaliyeti, KVKK md. 5/2-a kapsamında “kanunlarda (mevzuatta) açıkça öngörülmesi, md. 5/2-e kapsamında “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve md.5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimizin hizmet politikaları çerçevesinde ve satış sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, faaliyetlerimizin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların ve ifa sürecinde işbirliği yaptığımız çözüm ortaklarımızın performanslarının değerlendirilmesi, faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebepleriyle, sipariş ve üyelik süreçlerinde kullanılan bilgisayar programı aracılığıyla elektronik ortamda ve hizmet esnasında kullanılmak üzere çok sınırlı olarak basılı evrak ortamında toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve yukarıda işaret edilen yasal zorunluluklar sebebiyle ilgili kamu kuruluşlarına ve şirketimizin yüklendiği edimlerin ifası amacıyla misafirlerimize ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi KVKK’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebiniz “soutis.com” adresindeki başvuru formunu doldurarak bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak veya bu formun imzalı bir nüshasını “Cumhuriyet Mah. Arabayolu Cad. No:107/1 Sarıyer / İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Her hakkı saklıdır 2023 - federal.coffee